Förord VB2016Allt hänger ihop

Jag påstår att barnpornografilagstiftningen från 90-talet fortfarande inte kan anses vara rättssäker, trots vissa uppdateringar. Ett tips om dokumenterade sexuella övergrepp på barn leder idag vanligtvis till att polisen börjar utreda vad som i lagen kan vara ett bötesbrott utan brottsoffer. En forskningsstudie som vi tog fram under 2016 och publicerade i början av 2017 visar att barn endast i enstaka fall ges ställning som målsägande vid ett rent barnpornografibrott. När ett fall sedan når domstol vill inte alltid nämndemännen se övergreppsmaterialet. Polisen får istället skriva ner vad som finns på bilderna och filmerna. Ja, vi vet att materialet är jobbigt att se, men det går inte att jämföra med vad barnet på bilden eller filmen fått utstå.

De fall som forskningsstudien granskade visade att de personer som dömdes för barnpornografibrott även i omkring hälften av fallen dömdes för andra sexualbrott mot barn. Ett exempel som visar hur det kan hänga ihop är en dom i Falu tingsrätt från januari 2017. Där inkom 2016 ett tips till ECPAT Hotline. Efter granskning, polisutredning och tillslag visade det sig att den 42-åriga mannen som utreddes för barnpornografibrottet även begått övergrepp på barn, som kunde identifieras i övergreppsmaterialet.

Allt hänger ihop, för utan en anonym hotline hade kanske inte tipset kommit till polisens kännedom. ECPAT Hotlines tips når svensk polis och tack vare vår medverkan i INHOPE, den globala paraplyorganisationen för hotlines, når våra tips även polis i andra länder. INHOPE samarbetar med Interpol, som genom sin databas hittills identifierat 10 000 barn som utsatts för sexuell exploatering. Samverkan mellan polismyndigheter, oss i det civila samhället och näringslivet är det mest effektiva sättet att motverka alla former av barnsexhandel.

Vårt Nordiska Forum i november handlande om samverkan: olika samhällsaktörer jobbade under två dagar med praktiska frågor kring barnsexhandel på nätet. Det var frågor som FNs hållbarhetsmål, tekniklösningar, terminologi, förövare och skydd av barn och inte minst lagstiftning. Justitieminister Morgan Johansson gav på Nordiskt Forum besked om att Sverige ska se över barnpornografilagstiftningen och på Internationella Brottsofferdagen i februari 2017 berättade han i sitt inledningstal om vårt intensiva arbete med just lagstiftningen.

ECPAT Sverige är oerhört stolta över vårt långsiktiga påverkansarbete. Vi tror att denna förändringsprocess hade påbörjats redan efter kampanjen #sopigstraffskala 2014, om det inte hade varit för de senaste två årens flykting- och migrationskris. Den innebar att mediala och politiska agendor kastades om, men när många aktörer i samhället skiftade fokus och inriktning fortsatte ECPAT att även driva lagstiftningsfrågor.

Skälet till det är enkelt: även de barn som försvinner i flyktingströmmen eller i migrationsprocessen riskerar att bli en del av barnsexhandeln och alla som utsätts för sexuella övergrepp behöver veta att det finns ett rättssäkert samhälle med modern lagstiftning, tillräckligt många kunniga poliser, åklagare med barnperspektiv och kompetenta och modiga domstolar. För när det gäller barnsexhandel hänger ju i slutändan allt ihop.

För ett par år sedan beklagade jag att ”inga ledarskribenter eller chefredaktörer twittrar eller skriver om barnsexhandel”. Det är fortfarande sällsynt, men det behövs för att öka engagemanget och vi hjälper alltid till med fakta och kunskap.

Precis som solljus har även fakta desinficerande egenskaper i debatter som alltid riskerar att präglas av hat snarare än av kunskap. Därför kommer vi envist att släpa barnsexhandeln ur skuggorna och fortsätta att vara den tydligaste rösten i en fråga som ingen längre är likgiltig inför.

Anders L. Pettersson
Generalsekreterare ECPAT Sverige

Nordiskt Forum VB2016Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet

2016 markerade 20 år sedan den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Den arrangerades 1996 i Stockholm, samma år som ECPAT Sverige grundades. I november 2016 arrangerade ECPAT en två dagar lång konferens om sexuell exploatering av barn på nätet: ECPAT Nordiskt Forum. Konferensen utgjorde mitten av ett tvåårigt projekt som syftar till att stärka samverkan mellan myndigheter, företag och det civila samhället i arbetet mot barnsexhandel.

Internet är, vid sidan av sina många positiva egenskaper, även en arena för kränkningar av barns rättigheter. De senaste årens tekniska utveckling och den ökade tillgången till internet har gjort det lättare än någonsin tidigare att producera, sprida och
få tillgång till dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Under våren 2016 höll ECPAT förberedande möten med bland andra ministrar, polis och IT - / telekomföretag för att sätta formen och identifiera nyckelaktörer till det planerade forumet.

Agenda 2030

Ett övergripande ramverk för Nordiskt Forum var FNs nya globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som trädde i kraft 2015.  Tre av målen uttrycker tydligt att alla aktörer – stater, civilsamhället och den privata sektorn – har ett gemensamt ansvar för att säkerställa barns rätt att leva fritt från sexuell exploatering.

I ECPATs film “ECPAT och de Globala Målen” berättar Joel Kinnaman om varför vi alla måste vara delaktiga i att uppnå hållbarhetsmålen och stoppa sexuell exploatering av barn.

Laura Keisanen, Rädda barnen Finland, på Nordiskt Forum

Tillsammans mot sexuell exploatering
 av barn

På Nordiskt Forum möttes över 250 nordiska deltagare från den offentliga, privata och civila sektorn för att diskutera hur vi tillsammans kan ta nästa steg för att stoppa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Forumet samordnades med Socialdepartementet och bland deltagarna fanns justitieminister Morgan Johansson och barnminister Åsa Regnér.

Andra deltagare var politiska representanter och tjänstemän från Norge och Island, rikspolischef Dan Eliasson, ledande experter från organisationer som Internet Watch Foundation, INHOPE, Global Partnership to End Violence against Children, ECPAT International, representanter från IT - / telekomföretag som Google, Microsoft, Telia, Telenor, Tele2, Tre samt kliniker, forskare och deltagare från flera barnrättsorganisationer.

Se fler bilder från Nordiskt Forum här.

#ECPATChallenge

Att inspirera deltagarna att agera och förstå hur de konkret kan göra skillnad var ett viktigt syfte med Nordiskt Forum. Under forumet tog sig deltagarna an en rad problemställningar under rubriken #ECPATChallenge, och diskuterade i grupp förslag på lösningar. Forumdeltagarnas gemensamma idéer mynnade ut i åtta olika uppmaningar till handling, liksom sexton specifika åtgärdspunkter med tydligt uttalade ansvariga aktörer. Dessa presenteras i forumrapporten, som finns att läsa på www.ecpat.se.

För att stoppa sexuell exploatering av barn på nätet behöver vi:

  • 1 Skapa en stark IT - / telekomkoalitionFör att kunna agera mot barnsexhandel på nätet måste IT - / telekomföretagen samarbeta utan inbördes konkurrens och stödja polisens arbete, med FNs Agenda 2030 som vägledare.
  • 2 Utveckla ny teknologiFöretag, polis och civilsamhälle behöver kopplas samman för att utveckla verktyg för att förebygga, varna för, och utreda övergreppen.
  • 3 Företag som tar ansvar inom ramen för FNs hållbarhetsagendaFör att företag ska känna delaktighet och kunna genomföra sin del av Agenda 2030, med särskilt fokus på barnsexhandel, krävs konkreta mål och vägledning från ECPAT.
  • 4 Skapa tydlig och enhetlig terminologi som passar NordenHur vi benämner brottsligheten spelar roll. Vi behöver tydlig, korrekt terminologi som utgår från barnets rättigheter.
  • 5 Definiera bilder och filmer i gråzonenDet finns en omfattande gråzon för material som inte juridiskt kan kategoriseras som övergreppsmaterial, men som ändå är exploaterande till sin natur. Detta behöver uppmärksammas och utredas för att problemet ska kunna hanteras.
  • 6 Säkra barns, föräldrars och lärares tillgång till stöd och informationFör detta behövs till exempel hjälplinjer för barn och vuxna, ett nationellt utbildningsprogram och ökade resurser för polisens utrednings-, teknik- och analysarbete.
  • 7 Nå ut till förövare med förebyggande hjälp och behandlingÖkad åtkomst till behandling och mer resurser till förebyggande arbete är nödvändigt. Det behövs en större medvetenhet bland allmänheten samt nya behandlingsmetoder, till exempel på internet.
  • 8 Stärka barnets rättsskyddEnligt nuvarande svensk lag är barnpornografibrottet inte ett brott mot det enskilda barnet. För att säkra barnets rätt till att leva fritt från sexuell exploatering, inklusive dokumenterade sexuella övergrepp, behövs en lagändring.

Resultat

Nordiskt Forum har redan gett positiva resultat, direkt och indirekt. Flera av de föreslagna handlingspunkterna har börjat att genomföras. Till exempel anordnades ett särskilt sidomöte under det årliga världsekonomiska forumet i Davos i januari 2017. Susan Bissell, från Global Partnership to End Violence against Children, ledde tillsammans med flera företag en diskussion om hur privata sektorn kan bidra till att våld och sexuella övergrepp mot barn på nätet motverkas. Sveriges barnminister Åsa Regnér, som samarbetade med ECPAT Sverige kring Nordiskt Forum, bidrog i Davos med ett skriftligt uttalande.

Nordiskt Forum är en strategisk del i ECPAT Sveriges långsiktiga påverkans- och samverkansarbete. Därför var det viktigt när justitieminister Morgan Johansson under Nordiskt Forum talade om behovet av en översyn av barnpornografibrottet. När frågan om lagändring sedan lyftes i media i början av 2017 låg politisk handling nära till hands, och den 24 januari 2017 meddelade ministern att en lagöversyn påbörjats och ska vara klar under 2017. Det ser vi som ett exempel på hur långsiktigt och idogt påverkansarbete från ECPAT Sverige, och andra aktörer, ger resultat.

Justitieminister Morgan Johansson deltog på ECPATs forum, där han bland annat lyfte behovet av en översyn av barnpornografilagstiftningen.

Vad händer nu?

Under 2017 fortsätter vi arbetet tillsammans med nya och gamla partners. De samarbeten och idéer som uppkommit under projektets första år ska tas om hand och utvecklas. Bland annat storsatsar ECPAT Sverige under politikerveckan i Almedalen i juli, med flera seminarier tillsammans med politiker och privata aktörer som deltog på Nordiskt Forum. Vi ska även fortsätta att stötta våra företagspartners i deras arbete för att uppfylla FNs hållbarhetsagenda.

Vi har inlett ett samarbete med Anova, som ger vård till personer med sexuellt tändningsmönster mot barn, för bättre förebyggande hjälp till potentiella förövare. Vi har även påbörjat ett samarbete med Barnafrid som är ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Samarbetet har fokus på att hitta vägar till ett nationellt utbildningsprogram för att öka barns kunskap om rätten till den egna kroppen samt om sexuella övergrepp. En grupp av IT - och telekomaktörer har mötts tillsammans med ECPAT för att diskutera möjliga samarbeten. Vi kommer också att följa upp 2016 års forum med ett mindre möte med nyckelaktörer under hösten 2017.

Efter Nordiskt Forum sa 76 % av
 deltagarna att de hade bokat eller planerade att boka ett möte med någon de träffade på forumet.
-
Under seminariedagarna trendade hashtaggen #ECPATChallenge på Twitter.

#stoppanäthandeln VB2016#stoppanäthandeln

Spridningen av övergreppsmaterial ökar

Julhandeln slår nya rekord varje år. Att handla julklappar på nätet är smidigare än någonsin. Men det är inte bara julklappar som köps online. Nätet har en baksida. Varje dag fotas och filmas sexuella övergrepp på barn. Bilderna och filmerna säljs och sprids på nätet - en växande handel där barnet omvandlas till en handelsvara. Detta fokuserade ECPAT på under julen 2016 med kampanjen #stoppanäthandeln. I ett uppmärksammat inslag i TV4 Nyhetsmorgon, där ECPATs generalsekreterare och polisen Ewa Thored deltog, fick tittaren en inblick i det viktiga arbete polisen gör för att identifiera barnen på bilderna och varför brottet måste få en högre prioritet.

Länk till inslaget

Bakom varje bild finns ett brottsoffer

Identifieringen av barnet på bilden är det centrala. Bakom varje bild finns alltid ett sexuellt övergrepp, och utredningar av så kallade barnpornografibrott kan därför - om barnet identifieras - växa till utredningar av våldtäkt, utnyttjande av barn för sexuell posering eller andra sexualbrott mot barn. Så kallade barnpornografibrott måste därför prioriteras utifrån att de kan leda till att ett barn kan tas ut ur en pågående övergreppssituation. Det finns ett samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn, det visar ECPATs senaste rapport om barnpornografibrottet som finns att läsa på ecpat.se. Personer som döms för barnpornografibrott döms också i många fall för sexualbrott mot barn. Av de fall forskningsrapporten granskade visade det sig att de personer som dömdes för barnpornografibrott, i omkring hälften av fallen (48 %), även dömdes för sexualbrott mot barn.

Stort engagemang i sociala medier

Filmen #stoppanäthandeln lades upp den 24 november på ECPAT Sveriges YouTubesida. Med hjälp av bland andra ECPATs ambassadör Joel Kinnaman lyfte filmen snabbt och hade i slutet av december visats 133 000 gånger. Filmen delades 1 382 gånger, och varje person som stöttade kampanjen fick en videohälsning med ECPATs ambassadör Noomi Rapace, som personen också kunde dela vidare.

ECPAT Hotline VB2016ECPAT Hotline

ECPAT Hotline tar emot tips på misstänkt barnsexhandel

ECPAT Sverige har sedan 2005 drivit ECPAT Hotline, en webbaserad anmälningssida där vem som helst kan lämna tips på misstänkt barnsexhandel. Alla inkomna tips granskas, och tips som bedöms som möjligen illegala skickas vidare till antingen svensk polis eller till en hotline i ett annat land. Under 2016 granskades 6558 tips, varav 1100 bedömdes som illegala (Fig1).

De flesta tipsen rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn, under 2016 var det 98,6 % (Fig2). Bilderna och filmerna skildrar allt från sexuell posering till våldtäkt, sadism och tortyr. Skildringarna av övergreppen kan vara producerade i studiomiljö men ofta har den sexuella exploateringen dokumenterats i hemmamiljöer.

Under 2016 lanserade ECPAT en årsrapport för hotlinearbetet 2015. En ny årsrapport publiceras under 2017.

Barnet på bilden

De tips som skickas mellan ECPAT Sverige och ett annat INHOPE-land kategoriseras utifrån en rad kriterier, bland annat ålder och kön på barnet i övergreppsdokumentationen (Fig3).

INHOPE samlar hotlines runt om i världen 

ECPAT Hotline är medlem i INHOPE, en paraplyorganisation som samlar 51 hotlines från 45 länder. När en hotline i ett annat land tar emot ett tips och spårar det till Sverige, skickas det till ECPAT Hotline. Under 2016 skickade ECPAT Hotline vidare 682 tips till hotlines i andra länder via INHOPE, och ECPAT Hotline tog emot 72 tips på brott som lokaliserats till Sverige. Genom INHOPEs samarbete med Interpol bidrar varje hanterat tips också till det internationella arbetet med att identifiera barnet
 på bilden.

Finanskoalitionen VB2016Finanskoalitionen

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Finanskoalitionen startade 2008 då ECPAT Sverige tillsammans med Skandiabanken bjöd in samtliga svenska banker att delta i en svensk finansiell koalition mot barnsexhandel. Idag har Finanskoalitionen 22 medlemmar, såväl banker som andra finansiella aktörer, teknikföretag och polis.

Tack vare Finanskoalitionens arbete är det i dag mycket svårt att använda kort för betalning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Brottsligheten hittar dock hela tiden nya vägar och i takt med att polisen lyckats stoppa traditionella betalvägar för köp av övergreppsmaterial, har utmaningarna växt på andra håll. De senaste åren har så kallade fillagringstjänster ökat kraftigt för spridning av illegalt material. Ofta används kryptovalutor, till exempel Bitcoin, för att betala för konton inom dessa fillagringstjänster, vilket innebär att spårbarheten försämras.

Under 2016 initierade Finanskoalitionen ett examensarbete med två studenter från Linköpings Tekniska Högskola under handledning av CGI. Studien handlade om att identifiera och analysera digitala betalningsflöden kopplat till illegal verksamhet på internet. Studien fokuserade på två metoder. Den ena för att klassificera och kartlägga fillagringstjänster utifrån Bitcoinbetalningar, den andra för att finna korrelation och kartlägga till synes anonyma förövare med hjälp av matematiska modeller. Polisen anser att studien är mycket intressant som metod för att kunna identifiera anonyma förövare som utnyttjar barn sexuellt.

Den 7 juli arrangerade ECPAT och Finanskoalitionen ett välbesökt seminarium i Almedalen med rubriken ”Barnsexhandel på nätet – hur ska näringsliv, myndigheter och civilsamhället samverka mot brottsligheten?” Polisens nationella operativa avdelning presenterade ett fall där en svensk förövare via webbkamera begått övergrepp på barn på Filippinerna, och där betaltransaktioner varit en viktig del i polisens utredning av fallet. Även examensarbetet från Linköpings Tekniska Högskola presenterades.

Under 2016 övergick Finanskoalitionen från ett informellt nätverk till en ideell organisation och är numera en egen juridisk person med egna stadgar. Huvudansvar för administrationen ligger hos Bankföreningen tillsammans med ECPAT. Ordförande för Finanskoalitionen är som tidigare Mats Odell.

Jesper Asplund och Caroline Berggren från Linköpings Tekniska Högskola, författarna bakom examensarbetet om hur digitala betalflöden utnyttjas för illegal verksamhet.

Påverkan VB2016Arbetet med att stärka barnets skydd mot sexuell exploatering

ECPAT arbetar ständigt för att öka kunskapen om barnsexhandel hos beslutsfattare, myndigheter, företag och allmänheten. Arbetet med att föra upp frågan på agendan innebär oräkneliga mail, telefonsamtal och möten. Det är ett arbete som inte syns utåt men som är avgörande för de framgångar som sedan nås i form av till exempel stärkt lagstiftning.

Genom påverkanskampanjer arbetar vi för att öka kunskapen om barnsexhandel och engagera allmänheten att sätta press på politiker och beslutsfattare till förändring. ECPAT arbetar också för en stark samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv i kampen mot barnsexhandel. Ett exempel på detta är det Nordiska Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet som ECPAT arrangerade tillsammans med regeringen i november 2016.

En annan viktig del av ECPATs påverkansarbete är att upprätta och lämna in remissyttranden, våra synpunkter på nya lagförslag. ECPATs utgångspunkt i remissvaren är alltid att kritiskt granska lagförslag utifrån ett barnrättsligt perspektiv. ECPATs remissyttranden finns att läsa på www.ecpat.se.

ECPAT bidrar också till att ny lagstiftning föreslås från regeringens sida. Som ett exempel på detta kan nämnas barnpornografilagstiftningen. ECPAT har länge drivit frågan om att det så kallade barnpornografibrottet ska flyttas från kapitel 16 i brottsbalken, som reglerar brott mot staten, till kapitel 6 i brottsbalken som reglerar sexualbrott. I januari 2017 lät regeringen meddela att en översyn av lagstiftningen görs och att ett lagförslag är att vänta innan årsskiftet. ECPAT inväntar nu utredningens betänkande, för att sedan lämna ett remissyttrande över detta.

Slutligen deltar ECPAT aktivt i den allmänna debatten för att bilda opinion om barnsexhandel, utifrån våra analyser av vad som behöver förändras. Vi ser också till att berörda politiker prioriterar denna fråga så att den alltid finns med på den politiska agendan.

Insamling och ekonomi VB2016Engagemanget ökar

2016 var ett starkt år med ett ökat engagemang från allmänhet och företag. Under året ökade antal ECPAT-supportrar med 29 %, och dessutom ökade antalet privatpersoner som gav en gåva med 90 %. Det är en trendökning och en viktig del i ECPATs långsiktiga arbete för stabil finansiering. Arbetet med insamlingsdrivande kommunikation kommer att utvecklas kontinuerligt för att ge allmänheten fler möjligheter att engagera sig och bidra.

En bidragande orsak till det ökade engagemanget var vårens påskkampanj med verkliga berättelser av barn, genom författarinnan Natalie Gerami och hennes bok Tysta rop, samt årets starka julkampanj #stoppanäthandeln, som illustrerade hur övergrepp på nätet är en verklighet för barn som brottsoffer idag.

Trygghet för givaren

ECPAT kan göra fler insatser i kampen mot barnsexhandel med ett större finansiellt stöd och ett större engagemang från olika givare. Under 2016 ökade insamlingen ytterligare jämfört med föregående år och särskilt tydligt var engagemanget i de sociala kanalerna.

Postkodlotteriet, Nordiska Ministerrådet och Sida möjliggör satsning för FNs nya hållbarhetsmål

Stödet från Postkodlotteriet, Nordiska Ministerrådet och Sida har möjliggjort ECPAT Sveriges satsning på FNs nya hållbarhetsmål och gett förutsättningar för ett starkare arbete mot barnsexhandel såväl nationellt som globalt.

Resultatet av denna satsning har lett till ett Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet, inspelning av två animerade informationsfilmer och samverkansaktiviteter med näringsliv och myndigheter, med utgångspunkt i FNs nya globala hållbarhetsmål. Postkodlotteriet har under året bidragit till detta arbete med 1 259 985 kr, Nordiska Ministerrådet med 186 178 kr och Sida med 85 000 kr. Postkodlotteriets stöd fortsätter under 2017.

FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Läs mer i kapitlet om Nordiskt Forum.

En treårig satsning

Handelsbanken gick in i sitt andra år i sitt treåriga samarbete med ECPAT. Som en del av sin verksamhet hanterar banker betalningar och korttransaktioner och är därmed ofrivilligt inblandade i handeln med barn för sexuella ändamål. Genom att samarbeta med ECPAT ser Handelsbanken till att skaffa sig kunskap om barnsexhandel. Samarbetet syftar till att försvåra och förhindra att bankens produkter och tjänster missbrukas för någon form av barnsexhandel.

Vägen till ökad kunskap

Under 2016 fördjupade en av Finanskoalitionens medlemmar, FOREX Bank, sitt engagemang med ECPAT Sverige. Banken utbildade sin personal och informerade om arbetet mot barnsexhandel både internt och externt till sina kunder.

ECPAT Sverige möter FOREX Banks VD Anders Scherlund och hållbarhetsansvarig Kristina Meurke.

Företagstjänster kan missbrukas

IT - / telekomsektorn är en bransch vars tjänster riskerar att missbrukas i samband med sexuell exploatering av barn. Telenor Sveriges mångåriga samarbete med ECPAT förlängdes även detta år. Företagets engagemang syntes bland annat under Almedalsveckan i ECPATs seminarium samt vid ECPATs Nordiska Forum, där Telenors VD deltog. Telenor har också ett dedikerat ECPAT-team som jobbar internt med barnets rättigheter.

I panelsamtal under Nordiskt Forum: Patrik Hofbauer - VD Telenor Sverige, Niklas Adalberth - Grundare Norrsken Foundation, Verónica Denoso - Executive Director INHOPE, Daniel Akenine - Chief Security Advisor Microsoft Sweden.

En lott kan göra skillnad

Postkodlotteriet bidrog med 5 miljoner kronor och ett extra, mycket uppskattat, bidrag kom från TV-programmet Postkodmiljonären då skådespelaren Kjell Bergqvist tillsammans med retorikern och författaren Elaine Eksvärd, skänkte sin vinstsumma på 100 000 kr till ECPAT.

Kjell Bergqvist och Elaine Eksvärd på Heta Stolen i Postkodmiljonären.

ECPAT på sociala medier